יום שישי, 31 ביולי 2020

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יום אחרי תשעה באב, ויום לפני שבת "נחמו" (על שם ההפטרה בישעיהו פרק מ' שנקרא מחר)- איך עוברים מאבל לנחמה? ומהי נחמה? דומני שהתייחסנו בעבר למשמעות הכפולה לכאורה של מילה זו. הרי נאמר כבר בבראשית"וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ" או בפרשה שקראנו אתמול במנחה "וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו" - כלומר: התחרט. לעומת "ויקרא את שמו נח לאמר "זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו". חרטה ונחמה- הילכו שניהם יחדיו? 
שני פרשנים מהמאה ה-19 (הרש"ר הירש ורבי יצחק שמואל רג'יו) התייחסו לזה. 
חשבתי שהמכנה המשותף הוא שינוי פנימי בתודעה ובמשמעות  הניתנת  למציאות המובילה לפעמים לפעולה שונה (במקרה של "חרטה" היכולה להוביל לשינוי בהחלטה) , אך לעתים השינוי הוא רק פנימי, תודעתי כאשר לא ניתן לשנות את המציאות הקונקרטית. 
לאיזו "נחמה" זקוקים אנו היום יותר, ומהי הנחמה האפשרית?  
שבת של אור, נחמה, שלום ובריאות גופנית, נפשית, חברתית ורוחנית לכולנו 
פנחס, ציפי ובני משפחתם 
נחמו נחמו, עמי - לחן: שלמה קרליבך - ביצוע: יצחק מאיר וערן קליין
נחמו נחמו, עמי - לחן וביצוע: יונתן רזאל
נחמו, נחמו עמי- בן ציון שנקר - מודז'יץ
נחמה - מילים :רחל שפירא, ללחן: נורית הירש , ביצוע: חוה אלברשטיין

-- 
  Dear Family and Friends,
 Tomorrow's Haftara starts with the words "Nachamu"; the usual meaning of the root "NHM" in Hebrew, signifies: consolation. Nevertheless, in the Torah we meet 2 apparent contradictory meanings of that word: The Lord saw how great was man's wickedness on earth, and how every plan devised by his mind was nothing but evil all the time. And the Lord regretted [vayinahem] that He had made man on earth, and His heart was saddened. However, just a few verses earlier we read in connection with Noah’s birth: And he named him Noah, saying, "This one will provide us comfort [yenahamenu] from our work and from the toil of our hands, out of the soil which the Lord placed under a curse." (Bereishit 5:29). Maybe we have to redefine the meaning of that root by saying that nehama can be defined as a new vision of reality that requires that a decision already taken be changed, or which creates a different relationship of consciousness or of emotion that lends new significance to an event beyond our control. We wish you a Shabbat Shalom, that will provide us nechama=comfort 
Pinchas, Tzippie and Family
נחמו נחמו, עמי - לחן: שלמה קרליבך - ביצוע: יצחק מאיר וערן קליין
נחמו נחמו, עמי - לחן וביצוע: יונתן רזאל
נחמו, נחמו עמי- בן ציון שנקר - מודז'יץ
נחמה - מילים :רחל שפירא, ללחן: נורית הירש , ביצוע: חוה אלברשטיין

פשבן

יום שישי, 24 ביולי 2020

התקרבנות לעומת אחריות וצמיחה Responsibility and Growth

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
אֵיכָה (בתחילת הפרשה, בהפטרה ובמגילה שנקרא בליל ט' באב)  לעומת אַיֶכָּה (פניית ה' אל האדם אחרי האכילה מעץ הדעת) . פעמים רבות התייחסנו לעמדה ה"קורבנית" (אני אובייקט הסובל מכל מה שקורה לי) לעומת העמדה הבוגרת והאחראית המזמינה אותי להתבונן או במה שיכולתי לעשות כדי למנוע את המקום אליו הגעתי, או כדי לחשוב מה אני יכול לעשות כדי להתמודד עם דבר ש"נפל"עלי ולא בחרתי בו. באחת המחלוקות המפורסמות בין בית שמאי לבית הלל  מובאות שתי עמדות לגבי בריאת האדם; 
האם נוח לו לאדם שנברא משלא נברא, או נוח לו שלא נברא משנברא. המסקנה בתלמוד היא: "נוח לו שלא נברא משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ויש אומרים : ימשמש במעשיו." לפשפש, משמעו להתייחס לעבר,למשמש: לחשוב, לאור מצב שלא בחרנו בו, על ההתמודדות הנכונה ועל   הצמיחה וההתפתחות המתאפשרת במצב מיוחד זה.  הדברים נכונים בעיניי תמיד  ובמיוחד בעת הזאת.
שבת של שלום, בתקווה לריפוי גופני, נפשי, רוחני וחברתי
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 
אלי ציון ועריה (קינה לט' באב) - ביצוע: רונה קינן
ואהבת לרעך כמוך - להקת אורות

Dear Family and Friends,
Our Sages elaborated on a key word, appearing in the Torah section we'll read tomorrow, as well as in tomorrow's Haftarah, as well as in the canonic text we'll read on Tish'a beAv (Megillat Eichah).
The word is "Eichah?". I guess it's a kind of question individuals or societies may ask themselves when they are in distress, meaning: "How did that happen (to me, to us)?"
It's interesting that another Midrash relates the same expression to God, when starting his conversation with Adam, after he sinned. There, although the letters (consonants) are identical, the vocalization is different ; "Ayekah –אַיֶכָּה", hence the meaning: "Where are you?"
Maybe "where are we?" is a more reflective, introspective question that could help us understand "how did that happen" and also: what can we do know. It could be an opportunity of growth
Shabbat Shalom to and good health to  all
Pinchas & Tzippie Leiser and family
אלי ציון ועריה (קינה לט' באב) - ביצוע: רונה קינן
ואהבת לרעך כמוך - להקת אורות

יום שישי, 17 ביולי 2020

צלם האלהים UNCERTAINTY

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר נקרא את פרשות מטות-מסעי . בפרק לה, המסיים "כמעט" את ספר במדבר, מספרת לנו התורה  על ערי מקלט שנועדו להורגים אדם בשוגג , כדי להגן עליהם, לכפר עליהם ולשקם אותם. לקראת סיום הפרק (פסוקים לג- לד) אנו קוראים: "ולא תחניפו את הארץ, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יכֻפר לדם אשר שֻפך בה , כי אם בדם שֹפכו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יֹשבים בה אשר אני שֹכן בתוכה, כי אני ה' שֹכן בתוך בני ישראל". המילים "לדם אשר שֻפּך בה, כי אם בדם שֹפכו" מתכתבות עם המילים בפרשת נוח "שֹפך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלהים עשה את האדם" (בראשית ט, ו). הריגת אדם פוגעת בצלם האלהים (בחלק האלוהי שבאדם), ומסלקת את החלק האלוהי(השכינה)   בעולם והופכת את הארץ למקום טמא. 
 ואולי,  אם  נתייחס לדיבורו של אדם כאחד הדברים המבטאים את צלם האלהים שבו, נבין את הרצינות בה התורה מתייחסת לנדרים בתחילת פרשת מטות; כשאדם איננו עומד בדיבורו, או משתמש בדיבורו כדי להסית, לפגוע, להשפיל, הוא פוגע בצלם האלהים שבו ומזהם את הסביבה.
שבת של שלום, הקשבה ודיבור מיטיב לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
מי האיש החפץ חיים - ביצוע: חוה אלברשטיין 

לקריאה נוספת על פרשת ערי מקלט בקובץ המצורף


Dear Family and Friends,

The simultaneity of events  this week raises the question: "what will happen now?"
Tomorrow we'll read the last section of Bamidbar and the generation who will enter the Land is already asking itself questions about that.

Ten years ago one of the prominent Rabbis, Rav Yehuda Amital passed away. As a Shoah  survivor, he represented a rare combination of Torah erudition, humanity and moral sensibility and dedicated his life to teach generations these values. Will somebody  take over?
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and family

http://pinchaspeace.blogspot.com  
  


מי האיש החפץ חיים - ביצוע: חוה אלברשטיין 

יום שישי, 10 ביולי 2020

מחיר הקנאות THE PRECURSORS OF FEMINISM

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
תגובתו הקנאית האלימה  של פינחס למעשה הפרובוקטיבי של זמרי בן סלוא מעוררת אצלי תחושות קשות. אמנם, המקרא מתאר מצבים שונים של עצירת מגיפה ע"י מעשים קיצוניים יוצאי דופן. מעניין שחז"ל מצאו דרך להסתייג ממעשה פינחס, כדי שלא יהפוך לנורמה. נאמר שאם היה בא להתייעץ, היו אוסרים עליו לעשות את זה. נאמר גם שאם זמרי היה מתגונן והיה הורג את פינחס, הוא היה פטור,כי לפינחס היה דין רודף. הנצי"ב מוולוז'ין (בפירושו העמק דבר) מתייחס למחיר שיש להריגת אדם, וכך לשונו: "בשכר שהניח כעסו וחמתו של הקב"ה, בירכו במידת השלום, שלא יקפיד ולא ירגיז, כי טבע המעשה שעשה פינחס להרוג נפש בידו, היה נותן להשאיר בלב הרגש עז גם אחר כך." הריגת אדם פוצעת את הנפש. לכאורה מהמקרא כפשוטו עולה רעיון מטריד: כדי להשקיט את זעמו של האל ולעצור את המגיפה, צריך לפעמים להרוג את החוטאים. ואולי בא הדבר ללמדנו שכבר מאז מהפיכת חז"ל עלינו להבין שאיננו יכולים לחיות ע"פ המקרא כפשוטו ושהתורה שבעל פה דורשת מאיתנו להבחין בין העקרונות הנצחיים למצבים חברתיים משתנים.
שבת של שלום, בריאות  ותקווה לעצירת המגיפה במהרה בימינו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
--זכרתי לך חסד נעורייך (מתוך ההפטרה) 
ביצוע: מרדכי בן דוד
לחן: לבנדובסקי - ביצוע החזן שי אברמסון והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור 
לחן וביצוע: אמיר דדון
  
ENGLISH DIFFERENT FROM HEBREW
Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read an interesting story about the 5 daughters of Tzelofchad, who were audacious enough to claim the right of inheritance. G-d was on their side, although there was no precedent of women inheriting land. Even more interesting is the fact that Tzelofchad  died "because of his sins". Maybe this teaches us that innocent children (male or female) shouldn't be punished because of their father's misdeeds.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
(זכרתי לך חסד נעורייך (מתוך ההפטרה
ביצוע: מרדכי בן דוד
לחן: לבנדובסקי - ביצוע החזן שי אברמסון והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור 
לחן וביצוע: אמיר דדון

  

יום שישי, 3 ביולי 2020

הרוח והכוח Prophecy and Moral Qualities

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
שם הפרשה שנקרא בשבת הוא בלק, אם כי בעצם הגיבור האמיתי הוא בלעם. בלעם הוא ללא ספק דמות מרתקת. בפרשתנו הוא הוזמן, על ידי בלק לקלל את בני ישראל, אך במקום לקללם, הוא בירך אותם, למורת רוחו של בלק, כי "אשר ידבר ה' אותו אדבר". חכמים גם הגדירו אותו כנביא עם פוטנציאל נבואי בדרגתו של משה רבינו.
אך, פטור ללא כלום אי אפשר, ולכן, לפי פרידתו מבלק, הוא הופך מנביא ליועץ. הקשר בין עצתו של בלעם להיגררות בני ישראל אחרי בנות מואב ופולחן הפעור אינו נכתב במפורש, אלא נרמז ע"י סמיכות הפרשות וגם מוזכר בבמדבר לא, טז בפסוק אחד.
מעבר לדברים אלו, יתכן שעצם נכונותו של נביא, איש רוח, לשרת את האינטרסים הפוליטיים  של השלטון יש בה טעם לפגם; איש הרוח חייב להיות עצמאי ובדרך כלל לבקר את השלטון, כל שלטון, ולהיות אופוזיציה לוחמת , כי, כידוע, הכוח משחית.
שבת של שלום, עצמאות ואומץ לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 
מה טובו אהליך, יעקב - ביצוע : מיקי רוזנבאום
הגיד לך אדם מה טוב - מיכה ו, ח (מתוך ההפטרה)  לחן וביצוע:  שלמה גרוניך

-- Dear Family and Friends,
The "Hero" of the Torah Section we'll read tomorrow is Bil'aam. Is he a prophet? a magician? 
Our Sages believe that his prophetic attributes were similar to Moshe, the Highest Prophet in Jewish Tradition.
Does that teach us that a person can have many qualities and also be in a high position and nevertheless, not be committed  to moral standards?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family


http://pinchaspeace.blogspot.com
מה טובו אהליך, יעקב - ביצוע : מיקי רוזנבאום
הגיד לך אדם מה טוב - מיכה ו, ח (מתוך ההפטרה)  לחן וביצוע:  שלמה גרוניך

יום שישי, 26 ביוני 2020

הפרה המטאפורית - Collective responsibilty

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
המדרש (במדבר רבה יט, ג) מתאר את חכמתו של שלמה המלך, אך, למרות חכמתו המופלגת, את משמעות מצוות הפרה האדומה הוא לא המצליח להבין, וכך לשון המדרש:
"ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי והימן וכלכֹּל וכו' " (מלכים א ה י-יא) … אמר שלמה: על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" (קהלת ז כג). 
ואכן, התורה מכנה את טהרת האדם מטומאה "חוקת התורה", כלומר: דבר שהוא מעבר לבינתֵנו.
יש בקרבנו אנשים שמתגעגעים לצורה זו של פולחן והיו שמחים למצוא פרה אדומה ולהשתמש באפרה כדי להיטהר מטומאת מת.
דומני שכפי שהמרנו את עבודת ה' על ידי הקרבת קורבנות בתפילה, גם  לגבי הפרה האדומה, מתאימות המילים "ונשלמה פרים שפתינו". צורת הפולחן הקדומה הזאת "רחוקה ממנו" , אך אולי דברי חכמים במדרש הרואים בטקס זה מעין כפרה על חטא העגל (בלשון המדרש: תבוא האם ותקנח צואת הבן) מלמדים אותנו עיקרון חשוב: יש למבוגרים (הורים, מנהיגים רוחניים ופוליטיים) אחריות על מעשיהם של ה"עגלים", וכדי להפנים זאת, אין צורך לשחוט פרה, לשרוף אותה  ולהיטהר על ידי אפרה. טומאת המת קשורה למאבק נגד פולחן המוות. לקיחת אחריות על החיים עשויה לטהר אותנו מהאדרת המוות. 
שבת של שלום,חיים וטהרה לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
וכי ידיו של משה... וכי נחש ממית - שלמה ניצן ונירה רבינוביץ
 
ENGLISH DIFFERENT FROM HEBREW
 Dear Family and Friends,
Before entering the Promised Land, the three great Leaders of the Desert; Miriam, Aharon and Moshe, who believed in Redemption and Liberation in the most difficult times will die. About the death of two of them (Miriam and Aharon) we'll read tomorrow. Each of them had a specific symbolic role in the process of liberation, but all three of them also reflect the long journey of the Desert, where the people of Israel wasn't able to assume the responsibility of freedom and therefore was entirely dependent on Heavenly protection, Food and Water.
Entering the Promised Land may require maturity, more individual and collective responsibility, without relying on charismatic leadership.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
וכי ידיו של משה... וכי נחש ממית - שלמה ניצן ונירה רבינוביץ

-- 

יום שישי, 19 ביוני 2020

קטורת- לא מה שחשבתם Disagreements

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"והמגפה נֶעֱצָרָה"...לא דיווחו על כך בחדשות וברשתות החברתיות ולוואי שבקרוב יהפכו מילים אלו לאקטואליה.
בינתיים, נקרא על כך מחר בפרשת קֹרח: אחרי מרד קורח ועדתו, התקהלה "כל עדת בני ישראל" על משה ואהרון והאשימה אותם: "אתם המִתם את עם ה'". ה' רוצה להעניש את כל המתקוממים נגד משה ואהרון, אך משה ואהרון "נפלו על פניהם" ומשה אומר לאהרון: "קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטֹרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני ה', החל הנגף", ואכן,כך עשה אהרון..."ויתן את הקטרת ויכפר על העם" ובהמשך: "ויעמֹד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה"
בקריאה פשוטה, ניתן לקרוא פסוקים אלו כטקס מאגי, כאילו הקטורת היא זו שעצרה את המגֵפה. אך דומני שאפשר לקרוא את הדברים קצת אחרת. הרי בתחילת הפרשה מציע משה לקורח לקיים את אותו טקס כמבחן. הקטורת לא בדיוק עזרה להם. הקטרת הקטורת שמורה לכוהנים המשרתים בקודש, ובמדרש אגדה בתלמוד (מסכת שבת דף פח, ע"א) היא מוצגת כמתנה שניתנה למשה רבינו על ידי מלאך המוות. הקטורת, כמו כל סממן של  כוח וקדושה, יכולה להמית וגם להחיות, ואולי הנכונות של משה ואהרון להכיל את ההאשמה הכבידה של בני ישראל נגדם, היא המנהיגות הנחוצה היכולה לעצור מגיפה.
מנהיגות קשובה אינה מפחדת מביקורת ומחלוקת.
שבת של שלום, הכלה והקשבה
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
ולכבודו של אברהם חלפי, שנפטר השבוע לפני 30 שנה, למרות שעדיין לא סתיו


Dear Family and Friends,
It seems that sometimes people disagree strongly, but nevertheless these disagreements have no influence on their personal relationship, since basically they respect each other and are able to tolerate other approaches to life. Intolerance may mask some emotional involvement or blind spots; that's maybe the difference of what our Masters call "Mahloket leShem Shamaym – for the Cause of Heaven" and "Mahloket loleShem Shamayim – not for the Cause of Heaven",  which is the difference between the disputes between Hillel and Shammai and Korach's dissidence.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie, and Family
    ולכבודו של אברהם חלפי, שנפטר השבוע לפני 30 שנה, למרות שעדיין לא סתיו