יום שישי, 28 בנובמבר 2014

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

"מלאכי אלוהים" עולים ויורדים ב"סולם יעקב", ה"מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה". ואולי לכולנו יש רגעים של התעלות, בהם אנחנו עולים לכיוון "השמים", אל עבר פסגות, אך לעתים, אחרי אותה עלייה, יש גם ירידה. אך, יתכן שירידה זו הכרחית כדי לא לאבד את הקשר עם "הארץ", או כדי להביא קצת מהשמים לארץ.
שבת שלום לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם


Dear Family and Friends,

"And he dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches the sky, and behold the angels of God ascending and descending on it". … (Genesis 28:12-13)
Maybe all of us experience moments of grandeur, when we are "ascending", but sometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these "downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch with the earth and also maybe add some "heaven" to earth
Shabbat Shalom to All,
Pinchas, Tzippie and Family .

יום שישי, 21 בנובמבר 2014

סכסוכים ארציים וסכסוכים "דתיים" - Earthly and Religious conflicts

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בכל ספר בראשית – וגם בפרשת תולדות בה נקרא מחר על האחים התאומים יעקב ועשיו – יש סיפורים על קנאה ותחרות בין אחים, הנובעות מהעדפתם של ההורים או של אחד מההורים את אחד מהבנים.
בכל המקרים - יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו - התפייסו האחים זה עם זה בסופו של דבר. רק קין והבל לא התפייסו, כי כאן ההפלייה והתחרות היתה קשורה  לאלהים; האם זה מלמד אותנו שתחושת היחס המועדף של אלהים, הקנאה והקנאות מקשות על הפיוס? האם הפיכת סכסוך ל"דתי" מחבלת בסיכויי השלום?
שבת שלום וחודש טוב  לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

  עוד על  פרשת תולדות
http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2008/11/normal-0-false-false-false_23.htm: 


Dear Family and Friends,
The entire Book of Bereishit tells us about rivalry between siblings due to one or both parents discriminating between them. Does the Torah tell us these stories in order to teach us that it's inevitable, that one of the children has to be "the Chosen" (it even starts when G!d prefers – at least that's the way Kain experiences it – Hevel's offer), or maybe t frustration, offence and rivalry engenders tragic conflicts, sometimes lasting for many generations, or maybe since despite of all rivalries, all brothers were able to reconcile; only the conflict between Kain andEar Hevel led to homicide. Thus that teach us that rivalry rooted in "religion" is more difficult to resolve?   
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family

 More on Toldot: http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2014/11/diggings-and-signs.html 

יום רביעי, 19 בנובמבר 2014

Diggings and signs

The Wells of Isaac: Diggings and Signs.

Pinchas Leiser


In a dispute over cultural superiority, a denizen of Rome proudly proclaimed to a Jerusalemite, "Did you know that in excavations at Rome they found underground wires?!"
"Nu, so what?"
The Roman responded in a victorious tone: "It shows that in Rome, 2,000 years ago, they already had the telephone..."
The Jerusalemite responded, "And do you know what they found in Jerusalem excavations?"
"What?"
"Nothing."
"So what?" was the Roman's response.
"It shows that in Jerusalem, 2,000 years ago, they already had wireless..."

A fascinating field of biblical exegesis and of the philosophy of history is the attempt to learn about the present and future from the past. Yet this area is incredibly complex and filled with problems, so that it sometimes seems that the message gleaned is nourished at least as much by the exegete's world-view as by the reading of the text.
RaMBaN, in his commentary on the Torah, briefly formulates the exegetical principle of "the acts of the forefathers are a sign to the children":

And Abram passed through the land to the place of Shekhem:  This important rule, which should be understood in all the following portions dealing with Abraham, Isaac and Jacob, was concisely mentioned by our Rabbis (Tanhuma 9): "All that happened to the forefathers is a sign for the children;" therefore the Bible dwells on the story of the journeys and the digging of wells and the rest of the events. Though one might think that these are extraneous matters with no purpose, they all come to tell the future. For whenever something would happen to one of the three forefather-prophets, he would learn from it what had been decreed to happen to his descendants. (RaMBaN Genesis 12:6)

Rabbi Shlomo Efraim of Lontshitz, the author of the Kli Yakar commentary, applies this principle to the story of Isaac's digging of the wells in our weekly portion:

And Isaac's servants dug in the valley, and found there a well of spring water.  RaMBaN and Toldot Yitzchak and Menorat Hamaor wrote, "since all that happened to the forefathers was a sign for the children," therefore they found it appropriate to expound the stories of these wells as being about the three Holy Temples that were called wells of spring water: Just as they quarreled about the two wells and called the third Rehovot, so with the First and Second Temples the nations fought against Israel until they destroyed her, and the Third, may it be built speedily in our days, was called Rehovot...
And they did not quarrel over the third well, for the Third Temple will be built by the king Messiah of whom it is said (Isaiah 9:6): for the increase of the realm and for peace without end, for there will be only peace and truth in his time. Thus was it called Rehovot, for then the Lord will expand (yarhiv) their borders. When there is strife or two Hebrews fighting, even in a city as large as Antioch, there is not enough room for them both even in a very great area, the lack of space oppresses them, as is the case even today, due to our sins. The opposite is the case when there is peace among Israel.  Even though we multiply and the Land's inhabitants are numerous, nevertheless it is expansive for them and there is no oppressor... Therefore it says for the Lord has made room (yarhiv) for us even though we be shall be fruitful in the land, and its inhabitants will be numerous, nonetheless the land will be expansive before them. Moreover, we know that many left the land during the Second Temple because of conflict caused by the wickedness of its inhabitants.  That is why Isaac said that when peace arrives we shall be fruitful in the land for we will not need to leave it. (Kli Yakar Bereishit 26:19)

RaShBaM, in his interpretation of the first verse of the Binding of Isaac (akeda), gives an interesting twist to the idea of a trial and sees in the akeda a sort of punishment meted out to Abraham for having ceded control of Philistia by entering into a covenant with Abimelech:

And it came to pass after these things: Any time it says after these things, it is connected to the previous section... Here too: after {these things, i.e. that] Abraham signed a treaty with Abimelech, obligating Abraham's children and grandchildren and great-grandchildren as well, and gave him seven lambs, God was angry about this, since the land of the Philistines was given to Abraham, and in the book of Joshua, too, the cities of the five Philistine lords are entered in the lottery as included in the borders of Israel, and God had commanded them you shall save alive nothing that breathes.  Therefore God tested [nissa] Abraham: he provoked him and caused him anguish, [as we see in other verses where the verb nsh connotes provocation.]  It was as if God said, "You were so proud of the son I gave you that you entered a covenant between yourselves and their children. Now go and bring him as a sacrifice and see what good your treaty-signing does."
Similarly I found later in the midrash on Samuel: And the ark of the Lord was in the country of the Philistines seven months. It says [in the story of Abraham and Abimelech],  These seven ewe lambs you shall take of my hand.  The Holy One, Blessed be He said to him, "You gave him seven lambs, I swear by your life that his children will make seven wars on your children and vanquish them." Alternately, "By your life, his children will kill seven righteous men from among your children: Samson, Hofni, Pinhas, Saul and his three sons." Alternately, "By your life, his sons will destroy seven sanctuaries: the Tabernacle, Gilgal, Nob, Shiloh, Gibeon, and two Temples." Alternately, "Because the Ark will remain in the country of the Philistines seven months." (RaShBaM Bereishit 22:1)

In other words, God is angry with Abraham and therefore provokes him and causes him pain.

Of course the devotees of the Whole Land of Israel in our days heartily enjoy this interpretation of RaShBaM and learn from it that there is a prohibition on signing agreements with Gentiles involving concessions in the Land of Israel, which was divinely promised to us.

Yet it goes without saying that most of our commentators throughout the generations (excepting Hizkuni, who copies RaShBaM’s words on this verse) do not hold that the akeda, the final and most difficult of Abraham's trials, was a punishment. Even if we want to expound on the adjoining of the sections of after these things and find a causal connection between this section and the preceding one (according to the exegetical rule invoked by RaShBaM himself), given that these things were not specified, the reader could connect the adjoining of the section of Ishmael's exile to the akeda just as logically, and thereby come to a completely different understanding of the akeda. We will suffice with this comment, given that out purpose here is not a deep understanding of the akeda section, but in examining the idea of an agreement with a Gentile.

In chapter 26, the Torah tells us of Isaac's dwelling in Gerar, in Philistia, with Abimelech. God there repeats his promise to Abraham and tells him, Sojourn in this land, and I will be with you, and will bless you; for to you, and to thy seed, I will give all these countries and I will perform the oath which I swore to Abraham your father (26:3).  We read later in this section (verses 15-23) about the breach of this agreement between Abraham and Abimelech by the latter's servants and about the conflict between the shepherds of Gerar and Isaac's shepherds concerning the water in the wells dug by Isaac.

The Torah tells that these wells were stopped up.  The author of the Sforno commentary explains the phrase the Philistines had stopped them up: "Since they feared Abimelech’s order not to harm Isaac, they stopped up the wells in their hate-filled jealousy." It seems, according to this approach, that the making of peace between Abimelech and Isaac was not to the liking of some Philistines, and these dissatisfied ones were those who broke the agreement.

Verse 22 tells of the other well, over which the shepherds of Isaac and Gerar did not fight, and in verses 28-31 Abimelech and Isaac enter another agreement, following the suggestion of Abimelech. The author of Hizkuni explains: Let us make a covenant with you: even though Abraham and Abimelech already swore for three generations, Abimelech nevertheless wanted to establish a new covenant between them, since he had breached the agreement [both] in the matter of the wells and by sending him away." (Hizkuni, Bereishit 26:28)

The Torah relates that Isaac agreed to renew the covenant, despite its breach in the past, perhaps from awareness that there are ups and downs in any process and from a preference for accord over hostility.

If we examine the above-cited words of the Kli Yakar on these verses, according to the principle of "the acts of the forefathers are a sign to the children," we learn that:
The Third Temple, hinted to by Isaac's third well, Rehovot, will be built only in the days of peace, and expanded borders are largely dependent on the ability of people to live together in peace, with no one clipping the other's wings.

For whatever reason, the signs that the children see in the acts of the forefathers are largely dependent on the values they wish to embrace and pass to the following generations.

Pinchas Leiser, editor of Shabbat Shalom, is a psychologist

יום חמישי, 13 בנובמבר 2014

עוול, תיקון ופיוס Injustice, Repairing and reconciliation

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בשבת שעברה, קראנו על גירוש הגר וישמעאל ע"י אברהם, לפי דרישת שרה.
איננו שומעם דבר על יצחק, אחרי העקדה,  עד שעבד אברהם חוזר מארם נהריים ומביא את רבקה ליצחק.
יצחק מגיע למפגש עם רבקה מ"באר לחי רואי", ובעלי המדרש רואים באזכור המקום רמז למקום בו פגשנו את הגר וישמעאל אחרי הגירוש והמדרש מספר שאחרי מות שרה, הלך יצחק לשם כדי להחזיר את הגר-קטורה לאביו. כמו-כן, מספרת לנו התורה שיצחק וישמעאל קברו ביחד את אברהם אביהם.
היתכן שהסיפור בא ללמדנו שאחרי תקופה של קנאה, תחרות ואיבה ניתן להגיע לפיוס ע"י תיקון העוול?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 

לקריאה נוספת באותו נושא:  http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2008/11/normal-0-false-false-false_728.html


Dear Family and Friends,
Last week we read about Avraham sending Hagar and Yishmael away, upon Sarah's request.
After the Akedah, Yitzhak disappeared and didn’t live with his parents.
Rashi, quoting a Midrash reads in the words "Beer LaHay Roei" an allusion to the place where we last met Hagar and Yishmael and says that after his mother Sarah died, he brought Hagar back to his father, which is identified with Keturah; we'll also read that Yitzhak and Yishmael are burying their common father together.
Does that teach us that after each episode of hatred and rivalry, people are (or should be) able to overcome fear, to reestablish harmony and peaceful coexistence after repairing injustice?

Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family 

More on this topic: http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2014/11/hagar-ketura.html 


יום שלישי, 11 בנובמבר 2014

Hagar-Ketura

HAGAR/KETURAH FROM “BE’EIR L’CHAI RO’I”

Pinchas Lazer


Throughout the ages, exegetes and preachers have reflected upon the juxtaposition of biblical events as they are transcribed in the parshiyot “Yayeirah” and “Haye Sara.”  Prof. Uriel Simon, among others, has attended to the linguistic and thematic connections between the expulsion of Ishmael and the binding of Isaac.  Authors of the midrashim point to a causal link between the binding of Isaac and Sarah’s death.

It is especially interesting to see how Rashi (24: 62) employs the midrash to explain one of the verses leading to the first encounter between Isaac and Rivkah:

Isaac had just come back from the vicinity of Beer-lahai-roi – for he had gone to bring Hagar to his father Abraham for him to marry her.” The midrash in Bereishit Rabbah (60: 14) that serves as Rashi’s source offers a richer description of the connection between Hagar and the place’s name:

’Isaac had just come back from mavo [the vicinity, alternatively, the coming],’ He came from coming, where did he go to? ‘Beer-lahai-roi’ [literally, ‘the well-to-the-living-who-sees-me], he went to bring Hagar, who had sat by the well, and said to the one who lives eternally, ‘see me in my disgrace.’”

’And Isaac went out walking [Heb: lasuah] in the field toward evening.Siha can only mean prayer, for it is written (Psalms 102) ‘A prayer of the lowly man when he is faint and pours forth his plea [siho], and it also says, ‘Evening, morning and noon I complain [asiha] and moan and He hears my voice.’”

The author of Midrash Tanhuma (Hayyei Sarah, 8) praises Hagar extravagantly.  In connection with the midrashic idea that Isaac sought out a wife for his father Abraham, just as Abraham had earlier found a wife for Isaac, Tanhuma states:

”Isaac said: ‘I have taken a wife and my father remains lacking a wife?’ What did he do? He went and brought him a wife.  Rabbi said: She was Hagar, who was Ketura; and why was she called Ketura? Because she was tied up like a wineskin.  And our Rabbis said: He took a different woman.

And what was Rabbi’s reason for saying that Hagar was Ketura? Of Isaac it is written, ‘Isaac had just come back from the vicinity of Beer-lahai-roi’, that [place] of which it is written, ‘And she [Hagar] called the Lord who had spoke to her, ‘You are El-roi’’ (Bereishit 16) from here you learn that she was Hagar.  Another explanation: Why did they call her Keturah?  Because her deeds were as pleasing as incense [ketoret].

Both midrashim find in the words “Beer-lahai-roi” a hint to the encounter of Hagar, Sara’s maidservant, wife of Abraham, and mother of Ishmael, with God.     Beer-lahai-roi is the “place where the prayer of his maidservant was heard” (Sforno), the place where Hagar was granted an epiphany, and the place where Isaac chose to pray Minhah.

The author of Bereishit Rabbah chose to emphasize Hagar’s cry to God, “see me in my humiliation”, while the author of Midrash Tanhumah emphasizes Isaac’s concern for his father. In both midrashim, as well as in the parasha itself, there is a feeling of closure.

Isaac then brought her into the tent of his mother Sarah, and he took Rebecca as his wife.  Isaac loved her, and thus found comfort after his mother’s death.”  With his marriage to Rebecca, Isaac completes the period of his mourning for his mother, and at the same time acts to end his father’s mourning by bringing Hagar/Keturah to him.

The authors of Midrash Rabbah emphasize that by bringing Hagar to Abraham, Isaac achieved a tikkun (“repair”). This deed creates another moment of closure: God had paid attention to Hagar’s suffering (the name Ishmael is explained– “For the Lord has paid heed to your suffering”) and had seen her humiliation when she was banished by Sarah, and this suffering and humiliation required tikkun (see Baal haTurim, Ramban, and ReDaK).  Isaac was the one to bring closure to this cycle of events and afterwards establish (metakein) the Minhah prayer, as is explained in the Gemarah (Berakhot 26b):

“Isaac established the Minhah prayer, for it is written ’And Isaac went out walking [lasuah] in the field toward evening.’ Siha can only mean prayer, for it is written (Psalms 102) ‘A prayer of the lowly man when he is faint and pours forth his plea [siho].’

Isaac’s prayer is both an act of tikkun and an act of establishment [takkanah].  He prays in the place where God attended to Hagar’s suffering and saw her humiliation; he decides to repair the evil caused her by his mother, and afterwards to recite a prayer established for future generations.  Isaac’s prayer is a plea (sicha) that connects with the suffering and humiliation of Hagar, mother of his brother Ishmael, (“A prayer of the lowly man when he is faint and pours forth his plea [siho]”).  He hears her cry in his prayer, the sound of her weeping, and the sound of the weeping of Ishmael, his brother.

Similarly, we see how the Gemarah in Rosh HaShanah (33b) deduces the character of the shofar blasts, teruah and shvarim from Sisra’s mother:

“It is written: ‘It shall be a day of truah for you’ (Bamidbar 29), and this is translated: It shall be a day of sobbing for you.  And it is written in connection with Sisra’s mother (Judges 5), ‘looking through the window, Sisrah’s mother sobbed.’”

The Sages were sensitive to the suffering and tears of mothers, and not only to the crying of Jewish mothers.

The Minha prayer is the final prayer of the day.  One must manage to recite this prayer “towards evening”, before the setting of the sun.  Will we succeed, before the sun sets, while we are reciting Minhah, to listen to the suffering and crying around us and repair that which requires repair?

Pinchas Leiser, the editor of “Shabbat Shalom”, is a psychologist.יום חמישי, 6 בנובמבר 2014

הר המוריה והר הבית - The Post-traumatic reaction of Lot and his Family

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
האם, כדברי פרנץ רוזנצווייג, פרשת השבוע היא איגרת שנשלחת אלינו כל שבוע וניתן, בלי להיגרר לחשובה מאגית, לזהות בה משהו שפונה אלינו, כאילו הוא נכתב בימים אלו?
הר המוריה אליו הלך אברהם כדי להעלות את בנו יצחק לעולה על גבי המזבח, מזוהה עם הר הבית, שהפך להיות מוקד של מתיחות, במקום שהוא יהיה "בית תפילה לכל העמים". האם  עלינו ללמוד מזה שבניגוד לאברהם שהבין שיש קול אלוהי אחר, האומר לו "אל תשלח ידך אל הנער", עדיין יש אנשים שחושבים שבמלחמת קודש יש הצדקה להרג ושיש ערך דתי  לכיבוש ההר? גם במעמד  המקודש ביותר של התגלות נצטווינו לעמוד מרחוק, לא לעלות להר, ואף לא לנגוע בו. ואולי הקדושה היא בגעגוע ובקשר בין הורה לילד, בין בני זוג, בין בני אדם בכלל?
שתהיה לכולנו שבת שקטה וטובה 
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 

The English is not identical to the Hebrew
  
--------


Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read a story about another family who survived a mass destruction: Lot and his family are post traumatic survivors of Sedom.
Somehow, the daughters believed, while hiding in a cave, that both of them and their father were the only survivors in the entire world and therefore they got him drunk with wine, slept with him, got pregnant and gave birth to Moav and Amon.
I guess that when, like Lot's daughters, our entire world is confined to Sedom, or to our own shtetl, city, community, nation, race etc, our perspective is very limited and our  post-traumatic reaction will narrow our  options even more.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family