יום חמישי, 14 באוגוסט 2008

יראת שמים פסולה
עד עכשיו היה לי קשה להבין למה התכוון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל במושג 'יראת שמים פסולה'; לצערי, מייל שקיבלתי היום הבהיר לי את זה בצורה ברורה ביותר.
מספר נשים שאיבדו אחד מהוריהם התפללו באחד מבתי הכנסת בשכונתנו ואמרו 'קדיש יתום' בעזרת הנשים. לדעתם של כמה מהמתפללים, הן עשו זאת קצת יורת מדי "בקול רם" ולכן השתיקו אותן. הנשים האבלות נפגעו ועזבו את בית הכנסת.
יתכן שבית הכנסת הזה אינו מקבל את 'מנהג אמסטרדם' ואת דעת הפוסקים המתירות לנשים אבלות לומר קדיש אחרי הורה שנפטר וזו בהחלט זכותו, אך לפגוע בבני אדם, (גם בנשים, כן...) אין זו זכותו.
מקובלים עליי דברי חז"ל: גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה
על יראת שמים כגון זו כתב הנצי"ב מוולוז'ין בהקדמתו לספר בראשית:
האבות נקראו ישרים, מכיוון שהתייחסו בכבוד לכל בני האדם, אפילו לעובדי עבודה זרה ובלשונו: שהתנהגו עם אומות העולם, ואפילו עם עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה
וזאת בניגוד לאנשי בית שני "שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולם, על כן, מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו נוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס...הקב"ה ישר ואינו סובל צדיקים כאלה.
אין תגובות: